Антигуа ба Барбудаас хамааралтай иргэдийн харьяалал

Антигуа ба Барбудаас хамааралтай иргэдийн харьяалал

Гэр бүлийн өргөдөл гаргахад дараахь гэр бүлийн гишүүд хамрагдана;

  • Үндсэн өргөдөл гаргагчийн эхнэр / нөхөр
  • Өргөдөл гаргагчийн үндсэн өргөдөл гаргагч эсвэл түүний эхнэр / 18-аас доош насны хүүхэд
  • Үндсэн өргөдөл гаргагчийн буюу түүний эхнэр / 18-аас доошгүй, 28-аас доош насны, хүлээн зөвшөөрөгдсөн дээд боловсролын байгууллагад бүтэн цагаар хамрагдаж, үндсэн өргөдөл гаргагч нь бүрэн дэмжиж байгаа хүүхэд.
  • Гол өргөдөл гаргагчийн буюу үндсэн өргөдөл гаргагчийн эхнэр буюу 18-аас доош насны, бие махбодийн болон сэтгэцийн хувьд бэрхшээлтэй, үндсэн өргөдөл гаргагчтай хамт амьдарч, бүрэн дэмжиж амьдардаг хүүхэд.
  • Үндсэн өргөдөл гаргагчийн эцэг, эх, түүний эмээ, түүний эхнэр эсвэл эхнэр, нөхөр нь 58-аас дээш настай, үндсэн өргөдөл гаргагчтай хамт амьдардаг бөгөөд бүрэн дэмждэг.

Антигуа ба Барбудаас хамааралтай иргэдийн харьяалал

Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн дагуу Антигуа ба Барбудад харьяалагдах иргэний харьяалал нь үндсэн өргөдөл гаргагчийн буюу үндсэн өргөдөл гаргагчийн гэр бүлийн хүний ​​биологийн буюу хууль ёсоор үрчлэгдсэн хүүхдийг хэлнэ.

English
English